SPÓŁKA I PRAWO


1 komentarz

Aport, przekształcenie, podział ….czyli dozwolone przypadki zmiany wykonawcy zamówienia publicznego

Zagadnienie zmiany podmiotowej wykonawcy zamówienia udzielanego w trybie prawa zamówień publicznych stanowi od lat przedmiot dyskusji. Z jednej strony, zgodnie z art. 7 ust.3 Prawa zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie przewidzianym przez przepisy Pzp. Z drugiej jednak strony, jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych w piśmie „Dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego” z  4 lipca 2012 r. (tekst dostępny jest tutaj) powołany przepis nie ma charakteru normy absolutnej. Kiedy zatem zmiana podmiotu, któremu została powierzona realizacja zamówienia publicznego będzie dopuszczalna na gruncie prawa zamówień publicznych?

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych zmiana taka może mieć miejsce w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z którym związane są zobowiązania dotychczasowego właściciela (wykonawcy), odnoszące się do umów w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego, co obejmuje również przypadki wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu do nowotworzonego podmiotu. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy nie oznacza jednak, że dotychczasowy wykonawca zamówienia zostaje zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia. Na zasadach określonych w art. 554 Kodeksu cywilnego, zarówno poprzedni wykonawca, jak i nowy podmiot realizujący umowy są odpowiedzialni solidarnie względem zamawiającego za zobowiązania wynikające z przeniesionych umów, aż do całkowitego ich wykonania. Odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) określonej według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Druga grupa przypadków obejmuje sytuacje kiedy dochodzi do sukcesji praw i obowiązków wykonawcy następującej, w szczególności w wyniku przekształceń podmiotowych wykonawcy w drodze połączenia, przekształcenia lub podziału na zasadach Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w ramach podziału wykonawcy, w zakres praw i obowiązków przenoszonych na inny podmiot lub inne podmioty wejdą także prawa i obowiązki wykonawcy z tytułu udzielonego zamówienia publicznego, wówczas nowy podmiot lub nowe podmioty wstąpią z dniem podziału lub z dniem wydzielenia również w te prawa i obowiązki (art. 531§1 Kodeksu spółek handlowych). Osobną kwestią jest wskazanie zasad na jakich w omawianym przypadku spółki uczestniczące w podziale będą odpowiadały za zobowiązania z tytułu umów zawartych przez dzielony podmiot. Zastosowanie w tym zakresie znajduje przepis art. 546 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z poglądami większości autorów konstrukcja tego przepisu jest wadliwa. Przepis ten nie pozwala bowiem rozstrzygnąć zasad odpowiedzialności za zobowiązania w przypadku podziału polegającego na wydzieleniu określonych składników majątkowych spółki dzielonej i przeniesieniu ich na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Zasadniczy problem, który pojawia się na tym tle dotyczy ustalenia, czy za zobowiązania związane z wydzielonymi składnikami odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie spółka istniejąca lub nowo zawiązana, na którą składniki są przenoszone, czy także spółka dzielona, jako podmiot solidarnie odpowiedzialny ze spółką istniejącą lub nowo zawiązaną. W jednym z kolejnych wpisów omówimy bliżej pojawiające się na tym tle wątpliwości.


Dodaj komentarz

Spółki komandytowe bez CIT-u – to już prawie pewne

Wielomiesięczna batalia o opodatkowanie Spółek Komandytowych podatkiem CIT dobiega właśnie końca. Sejm 24 października 2013 r.  uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, która przewiduje objęcie CIT-em tylko spółki komandytowo-akcyjnej.

Poprawki zaproponowane przez PSL, o których pisaliśmy tutaj (w tym objęcie podatkiem CIT spółkę komandytową) uzyskały negatywną rekomendację Komisji Finansów Publicznych, która wnioskowała za ich odrzuceniem. Sejm przychylił się do stanowiska Komisji i odrzucając poprawki przesądził po raz kolejny, że spółka komandytowa nie zostanie objęta CIT-em. Co ciekawe oprócz posłów PSL za przyjęciem poprawki głosowali, także w większość posłowie PiS mimo, iż stanowisko posłów podczas I czytania projektu było zgoła odmienne.

Po odrzuceniu poprawki Sejm od razu głosował nad całym projektem (obejmującym już tylko S.K.A.). Został on przegłosowany zdecydowaną większością. W obronie S.K.A. głosował tylko klub poselski Twój Ruch oraz 2 posłów niezależnych: Ryszard Kalisz i Przemysław Wipler.

Ostateczny projekt ustawy uchwalony przez Sejm tj. z wyłączeniem opodatkowania spółek komandytowych czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.


Dodaj komentarz

Czy spółki nie przepisane do KRS będą działały dłużej?

Przedłużenie mocy dotychczasowych wpisów w rejestrach sądowych do dnia 31 grudnia 2014 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r., który 30 sierpnia wpłynął do Sejmu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym z upływem 31 grudnia 2013 r. utracą osobowość prawną spółki i inne osoby prawne, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane z rejestru handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej jej przepisy mają na celu wydłużenie o rok do 31 grudnia 2014 r. okresu, w którym zachowują moc wpisy w dotychczasowych rejestrach sądowych oraz okresu, w którym do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie niezbędnym do przerejestrowania oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru. Konieczność wydłużenia powyższego terminu autorzy projektu argumentują tym, iż do tej pory nie zostały uregulowane kwestie dotyczące majątku i zobowiązań podmiotów, które utracą byt prawny, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli.

Według posłów taki stan rzeczy pozostaje w sprzeczności z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego, takimi jak pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i zaufanie do prawa.

Zgodnie z projektem wnioskowana przez posłów zmiana ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Zielone światło dla zmiany dała również Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która po pierwszym czytaniu przychyliła się do wskazanej przez posłów argumentacji i 6 listopada 2013 r. zatwierdziła projekt w całości.


Dodaj komentarz

UOKiK karze za nieuczciwe praktyki na rynku odpadów

Jarosław Fidala

Jarosław Fidala

UOKiK nadal aktywny na rynku odpadów.Zgodnie z najnowszą decyzją Delegatury w Poznaniu,  Spółka Altvater z Piły, największy odbiorca odpadów z północnej części województwa wielkopolskiego, dopuściła się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W drugim oraz trzecim tygodniu stycznia 2013 roku klienci Spółki – mieszkańcy oraz przedsiębiorcy – otrzymali listy informujące o tym, że od 1 stycznia 2013 roku o ok. 50 proc. zwiększają się opłaty za odbiór odpadów w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 roku zmian prawnych przyjętych przez Sejm RP.

Zdaniem UOKiK, konsument musi zostać powiadomiony o podwyżce na tyle wcześniej, aby miał szansę zrezygnować z usługi przed jej wprowadzeniem. Ponadto, informacja przekazywana konsumentom nie może wprowadzać ich w błąd. Podwyżka wprowadzona przez Altvater, wbrew komunikatowi przekazanemu konsumentom, nie wynikała ze zmian ustawowych, ale ze wzrostu opłat za składowanie odpadów oraz wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy. Odbiorcy zostali wprowadzeni w błąd i mogli myśleć, że podwyżka jest nieuchronna, ponieważ wynika ze zmian w prawie. Zdaniem UOKiK, wielu z nich mogło z tego powodu zrezygnować z wypowiedzenia umowy.

Takie działania stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, których stosowanie naraża spółki na kary pieniężne do 10% ich rocznych przychodów. W tym przypadku UOKiK nałożył na Alvater karę pieniężną w wys. 184.545 zł.


1 komentarz

Poprawki PSL do projektu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Walka o opodatkowanie spółek komandytowych trwa nadal. Dziś w toku II czytania projektu zmian do ustawy o CIT, PIT i podatku tonażowym, poprawki zgłosił PSL, wnosząc o ponowne włączenie spółek komandytowych do grupy podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT. Jak pisaliśmy, spółki te zostały wyłączone z projektu w trakcie prac komisji. Obecnie projekt wraca do komisji finansów publicznych, która już jutro, o 10.30 zajmie się poprawkami.

O zmianach będziemy pisać na bieżąco.


1 komentarz

Spółki komandytowe jednak nie będą objęte podatkiem CIT

Przebieg prac nad projektem ustawy o zmianach w regulacjach podatku CIT i PIT wskazuje na to, iż spółki komandytowe nie zostaną opodatkowanie CIT. Jak wynika z treści przebiegu posiedzenia podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego przyjęty został, co istotne – przy braku sprzeciwu Ministerstwa Finansów –  wniosek o wyłączenie spółek komandytowych z planowanego projektu zmian w CIT. O takim toku procedowania przesądził argument, iż w przeciwieństwie do spółki komandytowo-akcyjnej, spółka komandytowa nie jest typowym wehikułem agresywnej optymalizacji podatkowej, a bardzo często dotyczy firm rodzinnych (MSP)

Projekt pozostaje jednak bez zmian w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych. Nie jest trudno zauważyć, iż zyskały one drogę optymalizacji w postaci spółki komandytowej.


Dodaj komentarz

Projekt opodatkowania spółki komandytowej CIT – pierwsze czytanie już 25-27 września

O projekcie zmian w ustawie o CIT i PIT zakładającym podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych pisaliśmy ostatnio. Projekt zakłada wejście przepisów w życie od dnia 1 stycznia 2014, a jak do tej pory znajdował się na etapie Rady Ministrów. Zgodnie z aktualnymi informacjami projekt znajduje się już sejmie i ma wyznaczony termin pierwszego czytania. Został objęty punktem 13 porządku dziennego obrad 50. posiedzenia Sejmu w dniach 25-27 września.

O dalszym stanie prac będziemy informować na bieżąco.

 


Dodaj komentarz

Doing business in China – seminarium Wrocław 7 października 2013

SDZLEGAL SCHINDHELM ma przyjemność zaprosić na kolejne seminarium z cyklu „Doing business in China”.  Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2013 we Wrocławiu.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną formalne i prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Omówiona zostanie także nieformalna strona relacji biznesowych z partnerami z tego regionu, ze wskazaniem w szczególności na funkcjonujące tam zwyczaje kulturowe oraz praktyki negocjacyjne.

Seminarium adresowane jest do firm które dopiero planują lub już rozpoczęły swą ekspansję w tym regionie Azji. Będzie ono nie tylko okazją do wymiany doświadczeń w relacjach z kontrahentami z Chin ale także szansą na poszerzenie praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Seminarium poprowadzi Mec. Raymond Kok – adwokat z biura Schindhelm w Szanghaju. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Spółka i prawo objęła oczywiście seminarium swoim patronatem.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Szkolenie 26.09.2013 – Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS

Umowa o pracę to tradycyjna, ale najdroższa forma współpracy z menedżerem. W wielu wypadkach zmiana formy współpracy lub wypłacanie wynagrodzenia z kilku tytułów może znacząco zwiększyć przychody menedżera, a także  zmniejszyć obciążenia przedsiębiorcy, dla którego menedżer świadczy swoje usługi.

Spółka i prawo zaprasza na kolejne szkolenie organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM w ramach projektu PRIVATE LAWYER wskazujące na metody optymalizacji wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS. Podczas szkolenia trenerzy wskażą  jak w ramach stałego kosztu przedsiębiorstwa może zmieniać się proporcja obciążeń z tytułu podatków oraz świadczeń wpłacanych do ZUS i kwot wypłacanych menedżerowi, zależnie od rodzaju zawartej z nim umowy.  Opisane zostaną także wymagania, jakie należy spełnić, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i z tytułu kwot wpłacanych do ZUS oraz ryzyka, wady i zalety proponowanych rozwiązań  z punktu widzenia menedżera i pracodawcy.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Zmowy na rynku zamówień publicznych według UOKiK

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W związku z wczorajszą debatą UOKiK na temat konkurencji na rynku zamówień publicznych UOKiK opublikował raport „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce”. Raport  opisuje nieprawidłowości  w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych na warunkach wolnej konkurencji.

UOKiK zwraca w Raporcie szczególną uwagę na zagrożenia wynikające ze stosowania mechanizmów skutkujących powstaniem lub wzmocnieniem barier w dostępie do przetargów. Na tym tle istotne znaczenie ma problem wyboru oferenta jedynie na podstawie zaoferowanej przez niego ceny.  Zdaniem UOKiK stosowanie wyłącznie kryterium ceny w przetargach nie pozwala efektywnie konkurować przedsiębiorcom oraz sprzyja funkcjonowaniu zmów. UOKiK wskazuje, że wybór oferty wyłącznie na podstawie tego kryterium to specyfika polskiego systemu zamówień publicznych . W Europie jedynie ok. 30% przetargów jest rozstrzyganych na podstawie tylko kryterium ceny, podczas gdy w Polsce odsetek ten dochodzi do 90%.

Czytaj więcej o Raporcie


Dodaj komentarz

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – koniec dyskusji…. czyżby ?

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Temat podwyższania kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był przedmiotem wielu wpisów na Spółka i prawo.pl. Istota problemu została opisana w pierwszym wpisie na ten temat. Kolejne wpisy były już tylko wynikiem zmian w orzecznictwie Sądu Najwyższego, bądź to zakładającego możliwość dokonania podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki wyłącznie w przypadku objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników, bądź też dopuszczającego możliwość objęcia nowych udziałów także przez nowego wspólnika (często inwestora dofinansowującego spółkę). Ta druga interpretacja była popierana aspektami natury praktycznej – w szczególności ułatwieniem możliwości dofinansowania spółki z zewnątrz. Znajdowała ona także poparcie w praktyce orzeczniczej większości sądów rejestrowych.

Ostatecznie w styczniu tego roku Sąd Najwyższy zajął dość stanowcze stanowisko w tej sprawie.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

Członkowie rad nadzorczych włączeni do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Nowy projekt o zmianie m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 15 maja 2013 r. przewiduje modyfikację dotychczasowych zasad odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i wprowadza do katalogu osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji, a posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP. Nowela dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Dla przypomnienia, dotychczas osoby te zobowiązane były do odprowadzania jedynie składki zdrowotnej. Zgodnie z danymi ZUS liczba osób objęta obecnie wyłącznie tym ostatnim ubezpieczenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, to około 20,1 tys. osób.

W projekcie ustawy zostało przyjęte, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek byłby podmiot, w którym działała rada nadzorcza.

Niewątpliwie wprowadzenie tych zmian dotknie finansowo spółki. Jak szacuje ZUS, w 2014 r. zwiększenie wpływów składkowych po wprowadzeniu tej nowelizacji przewiduje się w porównaniu do obecnych aż o ok. 300 mln zł.

Temat projektu będzie przedmiotem opracowań specjalistów z działu Prawa Pracy SDZLEGAL SCHINHDELM.