SPÓŁKA I PRAWO


1 komentarz

Aport, przekształcenie, podział ….czyli dozwolone przypadki zmiany wykonawcy zamówienia publicznego

Zagadnienie zmiany podmiotowej wykonawcy zamówienia udzielanego w trybie prawa zamówień publicznych stanowi od lat przedmiot dyskusji. Z jednej strony, zgodnie z art. 7 ust.3 Prawa zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie przewidzianym przez przepisy Pzp. Z drugiej jednak strony, jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych w piśmie „Dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego” z  4 lipca 2012 r. (tekst dostępny jest tutaj) powołany przepis nie ma charakteru normy absolutnej. Kiedy zatem zmiana podmiotu, któremu została powierzona realizacja zamówienia publicznego będzie dopuszczalna na gruncie prawa zamówień publicznych?

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych zmiana taka może mieć miejsce w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z którym związane są zobowiązania dotychczasowego właściciela (wykonawcy), odnoszące się do umów w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego, co obejmuje również przypadki wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu do nowotworzonego podmiotu. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy nie oznacza jednak, że dotychczasowy wykonawca zamówienia zostaje zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia. Na zasadach określonych w art. 554 Kodeksu cywilnego, zarówno poprzedni wykonawca, jak i nowy podmiot realizujący umowy są odpowiedzialni solidarnie względem zamawiającego za zobowiązania wynikające z przeniesionych umów, aż do całkowitego ich wykonania. Odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) określonej według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Druga grupa przypadków obejmuje sytuacje kiedy dochodzi do sukcesji praw i obowiązków wykonawcy następującej, w szczególności w wyniku przekształceń podmiotowych wykonawcy w drodze połączenia, przekształcenia lub podziału na zasadach Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w ramach podziału wykonawcy, w zakres praw i obowiązków przenoszonych na inny podmiot lub inne podmioty wejdą także prawa i obowiązki wykonawcy z tytułu udzielonego zamówienia publicznego, wówczas nowy podmiot lub nowe podmioty wstąpią z dniem podziału lub z dniem wydzielenia również w te prawa i obowiązki (art. 531§1 Kodeksu spółek handlowych). Osobną kwestią jest wskazanie zasad na jakich w omawianym przypadku spółki uczestniczące w podziale będą odpowiadały za zobowiązania z tytułu umów zawartych przez dzielony podmiot. Zastosowanie w tym zakresie znajduje przepis art. 546 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z poglądami większości autorów konstrukcja tego przepisu jest wadliwa. Przepis ten nie pozwala bowiem rozstrzygnąć zasad odpowiedzialności za zobowiązania w przypadku podziału polegającego na wydzieleniu określonych składników majątkowych spółki dzielonej i przeniesieniu ich na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Zasadniczy problem, który pojawia się na tym tle dotyczy ustalenia, czy za zobowiązania związane z wydzielonymi składnikami odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie spółka istniejąca lub nowo zawiązana, na którą składniki są przenoszone, czy także spółka dzielona, jako podmiot solidarnie odpowiedzialny ze spółką istniejącą lub nowo zawiązaną. W jednym z kolejnych wpisów omówimy bliżej pojawiające się na tym tle wątpliwości.


Dodaj komentarz

UOKiK karze za nieuczciwe praktyki na rynku odpadów

Jarosław Fidala

Jarosław Fidala

UOKiK nadal aktywny na rynku odpadów.Zgodnie z najnowszą decyzją Delegatury w Poznaniu,  Spółka Altvater z Piły, największy odbiorca odpadów z północnej części województwa wielkopolskiego, dopuściła się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W drugim oraz trzecim tygodniu stycznia 2013 roku klienci Spółki – mieszkańcy oraz przedsiębiorcy – otrzymali listy informujące o tym, że od 1 stycznia 2013 roku o ok. 50 proc. zwiększają się opłaty za odbiór odpadów w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 roku zmian prawnych przyjętych przez Sejm RP.

Zdaniem UOKiK, konsument musi zostać powiadomiony o podwyżce na tyle wcześniej, aby miał szansę zrezygnować z usługi przed jej wprowadzeniem. Ponadto, informacja przekazywana konsumentom nie może wprowadzać ich w błąd. Podwyżka wprowadzona przez Altvater, wbrew komunikatowi przekazanemu konsumentom, nie wynikała ze zmian ustawowych, ale ze wzrostu opłat za składowanie odpadów oraz wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy. Odbiorcy zostali wprowadzeni w błąd i mogli myśleć, że podwyżka jest nieuchronna, ponieważ wynika ze zmian w prawie. Zdaniem UOKiK, wielu z nich mogło z tego powodu zrezygnować z wypowiedzenia umowy.

Takie działania stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, których stosowanie naraża spółki na kary pieniężne do 10% ich rocznych przychodów. W tym przypadku UOKiK nałożył na Alvater karę pieniężną w wys. 184.545 zł.


Dodaj komentarz

Zmowy na rynku zamówień publicznych według UOKiK

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W związku z wczorajszą debatą UOKiK na temat konkurencji na rynku zamówień publicznych UOKiK opublikował raport „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce”. Raport  opisuje nieprawidłowości  w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych na warunkach wolnej konkurencji.

UOKiK zwraca w Raporcie szczególną uwagę na zagrożenia wynikające ze stosowania mechanizmów skutkujących powstaniem lub wzmocnieniem barier w dostępie do przetargów. Na tym tle istotne znaczenie ma problem wyboru oferenta jedynie na podstawie zaoferowanej przez niego ceny.  Zdaniem UOKiK stosowanie wyłącznie kryterium ceny w przetargach nie pozwala efektywnie konkurować przedsiębiorcom oraz sprzyja funkcjonowaniu zmów. UOKiK wskazuje, że wybór oferty wyłącznie na podstawie tego kryterium to specyfika polskiego systemu zamówień publicznych . W Europie jedynie ok. 30% przetargów jest rozstrzyganych na podstawie tylko kryterium ceny, podczas gdy w Polsce odsetek ten dochodzi do 90%.

Czytaj więcej o Raporcie


Dodaj komentarz

UOKiK na tropie zmów i nielegalnych praktyk na rynku odpadów

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożoną aktywność polskiego organu antymonopolowego na rynku odpadów. Przy okazji jednej z ostatnich decyzji dotyczącej tego rynku z 27 czerwca  br. UOKiK poinformował na swojej stronie, że obecnie prowadzi blisko 30 postępowań w tym sektorze.

Działania UOKiK to przede wszystkim efekt styczniowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W komentarzu z 8 sierpnia br. UOKiK potwierdził ponownie, że przeniesienie odpowiedzialności za odpady na gminę będące następstwem wprowadzenia nowych przepisów „może doprowadzić do podziału rynku między lokalne monopole oraz naruszenia mechanizmu konkurencji skutkującego wzrostem cen i spadkiem jakości usług”. Zdaniem UOKiK „konkurencja na rynku została zastąpiona konkurencją o rynek”, co uzasadnia  bardziej intensywny monitoring i kontrolę praktyk przedsiębiorców na tak ukształtowanym rynku odpadów.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi UOKiK, przedsiębiorcy powinni zachować większą czujność i ostrożność w podejmowaniu określonych decyzji biznesowych. Działaniom, które mogłyby potencjalnie stanowić przejaw zmowy przetargowej lub nadużycia pozycji dominującej powinno jeszcze bardziej niż kiedyś towarzyszyć przyjęcie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, które w szerszej perspektywie ochronią przedsiębiorcę przed ryzykami prawnymi wynikającymi z prowadzonej przez UOKiK polityki.


Dodaj komentarz

Ustalanie cen w sieciach franczyzowych narusza prawo konkurencji

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

25 czerwca 2013 r. Prezes UOKiK wydał decyzję na mocy której ukarał właściciela sieci franczyzowej restauracji pod marką Sphinx za zawarcie porozumienia polegającego na narzucaniu poszczególnym restauracjom Sphinx cen sprzedaży produktów oferowanych konsumentom w tych restauracjach. Zdaniem UOKiK każda restauracja oferująca dane produkty w ramach sieci jest niezależnym podmiotem, który powinien samodzielnie kształtować swoją politykę cenową. W opinii UOKiK postanowienia umowne nakładające na nią obowiązek sprzedaży według cennika ustalonego przez właściciela sieci ograniczają tę autonomiczność i stanowią jedno z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.

Na tle omawianej decyzji powstaje pytanie o zasadność tak restrykcyjnego podejścia UOKiK do tego rodzaju porozumień. Nie wydaje się aby z góry, bez szczegółowej analizy kontekstu ekonomicznego porozumienia można było przesądzić o tym, że określenie przez właściciela sieci ceny sprzedaży stosowanej przez przedsiębiorców działających w ramach tej sieci (np. przez restauracje) jest z samej swej istoty niezgodne z prawem. Specyfika działania sieci franczyzowych (np. McDonald’s, Subway)  oraz określone realia rynkowe to istotne elementy oceny porozumień cenowych, które mogą prowadzić do uznania ich za dozwolone. Być może sądy antymonopolowe rozstrzygające sprawy odwołań od decyzji Prezesa UOKiK pomogą rozwiać rodzące się wątpliwości.