SPÓŁKA I PRAWO


Dodaj komentarz

Spółki komandytowe bez CIT-u – to już prawie pewne

Wielomiesięczna batalia o opodatkowanie Spółek Komandytowych podatkiem CIT dobiega właśnie końca. Sejm 24 października 2013 r.  uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, która przewiduje objęcie CIT-em tylko spółki komandytowo-akcyjnej.

Poprawki zaproponowane przez PSL, o których pisaliśmy tutaj (w tym objęcie podatkiem CIT spółkę komandytową) uzyskały negatywną rekomendację Komisji Finansów Publicznych, która wnioskowała za ich odrzuceniem. Sejm przychylił się do stanowiska Komisji i odrzucając poprawki przesądził po raz kolejny, że spółka komandytowa nie zostanie objęta CIT-em. Co ciekawe oprócz posłów PSL za przyjęciem poprawki głosowali, także w większość posłowie PiS mimo, iż stanowisko posłów podczas I czytania projektu było zgoła odmienne.

Po odrzuceniu poprawki Sejm od razu głosował nad całym projektem (obejmującym już tylko S.K.A.). Został on przegłosowany zdecydowaną większością. W obronie S.K.A. głosował tylko klub poselski Twój Ruch oraz 2 posłów niezależnych: Ryszard Kalisz i Przemysław Wipler.

Ostateczny projekt ustawy uchwalony przez Sejm tj. z wyłączeniem opodatkowania spółek komandytowych czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.


Dodaj komentarz

Czy spółki nie przepisane do KRS będą działały dłużej?

Przedłużenie mocy dotychczasowych wpisów w rejestrach sądowych do dnia 31 grudnia 2014 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r., który 30 sierpnia wpłynął do Sejmu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym z upływem 31 grudnia 2013 r. utracą osobowość prawną spółki i inne osoby prawne, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane z rejestru handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej jej przepisy mają na celu wydłużenie o rok do 31 grudnia 2014 r. okresu, w którym zachowują moc wpisy w dotychczasowych rejestrach sądowych oraz okresu, w którym do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie niezbędnym do przerejestrowania oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru. Konieczność wydłużenia powyższego terminu autorzy projektu argumentują tym, iż do tej pory nie zostały uregulowane kwestie dotyczące majątku i zobowiązań podmiotów, które utracą byt prawny, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli.

Według posłów taki stan rzeczy pozostaje w sprzeczności z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego, takimi jak pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i zaufanie do prawa.

Zgodnie z projektem wnioskowana przez posłów zmiana ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Zielone światło dla zmiany dała również Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która po pierwszym czytaniu przychyliła się do wskazanej przez posłów argumentacji i 6 listopada 2013 r. zatwierdziła projekt w całości.


1 komentarz

Poprawki PSL do projektu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Walka o opodatkowanie spółek komandytowych trwa nadal. Dziś w toku II czytania projektu zmian do ustawy o CIT, PIT i podatku tonażowym, poprawki zgłosił PSL, wnosząc o ponowne włączenie spółek komandytowych do grupy podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT. Jak pisaliśmy, spółki te zostały wyłączone z projektu w trakcie prac komisji. Obecnie projekt wraca do komisji finansów publicznych, która już jutro, o 10.30 zajmie się poprawkami.

O zmianach będziemy pisać na bieżąco.


1 komentarz

Spółki komandytowe jednak nie będą objęte podatkiem CIT

Przebieg prac nad projektem ustawy o zmianach w regulacjach podatku CIT i PIT wskazuje na to, iż spółki komandytowe nie zostaną opodatkowanie CIT. Jak wynika z treści przebiegu posiedzenia podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego przyjęty został, co istotne – przy braku sprzeciwu Ministerstwa Finansów –  wniosek o wyłączenie spółek komandytowych z planowanego projektu zmian w CIT. O takim toku procedowania przesądził argument, iż w przeciwieństwie do spółki komandytowo-akcyjnej, spółka komandytowa nie jest typowym wehikułem agresywnej optymalizacji podatkowej, a bardzo często dotyczy firm rodzinnych (MSP)

Projekt pozostaje jednak bez zmian w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych. Nie jest trudno zauważyć, iż zyskały one drogę optymalizacji w postaci spółki komandytowej.


Dodaj komentarz

Projekt opodatkowania spółki komandytowej CIT – pierwsze czytanie już 25-27 września

O projekcie zmian w ustawie o CIT i PIT zakładającym podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych pisaliśmy ostatnio. Projekt zakłada wejście przepisów w życie od dnia 1 stycznia 2014, a jak do tej pory znajdował się na etapie Rady Ministrów. Zgodnie z aktualnymi informacjami projekt znajduje się już sejmie i ma wyznaczony termin pierwszego czytania. Został objęty punktem 13 porządku dziennego obrad 50. posiedzenia Sejmu w dniach 25-27 września.

O dalszym stanie prac będziemy informować na bieżąco.

 


Dodaj komentarz

Doing business in China – seminarium Wrocław 7 października 2013

SDZLEGAL SCHINDHELM ma przyjemność zaprosić na kolejne seminarium z cyklu „Doing business in China”.  Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2013 we Wrocławiu.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną formalne i prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Omówiona zostanie także nieformalna strona relacji biznesowych z partnerami z tego regionu, ze wskazaniem w szczególności na funkcjonujące tam zwyczaje kulturowe oraz praktyki negocjacyjne.

Seminarium adresowane jest do firm które dopiero planują lub już rozpoczęły swą ekspansję w tym regionie Azji. Będzie ono nie tylko okazją do wymiany doświadczeń w relacjach z kontrahentami z Chin ale także szansą na poszerzenie praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Seminarium poprowadzi Mec. Raymond Kok – adwokat z biura Schindhelm w Szanghaju. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Spółka i prawo objęła oczywiście seminarium swoim patronatem.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Szkolenie 26.09.2013 – Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS

Umowa o pracę to tradycyjna, ale najdroższa forma współpracy z menedżerem. W wielu wypadkach zmiana formy współpracy lub wypłacanie wynagrodzenia z kilku tytułów może znacząco zwiększyć przychody menedżera, a także  zmniejszyć obciążenia przedsiębiorcy, dla którego menedżer świadczy swoje usługi.

Spółka i prawo zaprasza na kolejne szkolenie organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM w ramach projektu PRIVATE LAWYER wskazujące na metody optymalizacji wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS. Podczas szkolenia trenerzy wskażą  jak w ramach stałego kosztu przedsiębiorstwa może zmieniać się proporcja obciążeń z tytułu podatków oraz świadczeń wpłacanych do ZUS i kwot wypłacanych menedżerowi, zależnie od rodzaju zawartej z nim umowy.  Opisane zostaną także wymagania, jakie należy spełnić, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i z tytułu kwot wpłacanych do ZUS oraz ryzyka, wady i zalety proponowanych rozwiązań  z punktu widzenia menedżera i pracodawcy.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – koniec dyskusji…. czyżby ?

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Temat podwyższania kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był przedmiotem wielu wpisów na Spółka i prawo.pl. Istota problemu została opisana w pierwszym wpisie na ten temat. Kolejne wpisy były już tylko wynikiem zmian w orzecznictwie Sądu Najwyższego, bądź to zakładającego możliwość dokonania podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki wyłącznie w przypadku objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników, bądź też dopuszczającego możliwość objęcia nowych udziałów także przez nowego wspólnika (często inwestora dofinansowującego spółkę). Ta druga interpretacja była popierana aspektami natury praktycznej – w szczególności ułatwieniem możliwości dofinansowania spółki z zewnątrz. Znajdowała ona także poparcie w praktyce orzeczniczej większości sądów rejestrowych.

Ostatecznie w styczniu tego roku Sąd Najwyższy zajął dość stanowcze stanowisko w tej sprawie.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

Członkowie rad nadzorczych włączeni do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Nowy projekt o zmianie m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 15 maja 2013 r. przewiduje modyfikację dotychczasowych zasad odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i wprowadza do katalogu osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji, a posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP. Nowela dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Dla przypomnienia, dotychczas osoby te zobowiązane były do odprowadzania jedynie składki zdrowotnej. Zgodnie z danymi ZUS liczba osób objęta obecnie wyłącznie tym ostatnim ubezpieczenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, to około 20,1 tys. osób.

W projekcie ustawy zostało przyjęte, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek byłby podmiot, w którym działała rada nadzorcza.

Niewątpliwie wprowadzenie tych zmian dotknie finansowo spółki. Jak szacuje ZUS, w 2014 r. zwiększenie wpływów składkowych po wprowadzeniu tej nowelizacji przewiduje się w porównaniu do obecnych aż o ok. 300 mln zł.

Temat projektu będzie przedmiotem opracowań specjalistów z działu Prawa Pracy SDZLEGAL SCHINHDELM.


Dodaj komentarz

Szkolenie: opodatkowanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej na gruncie projektu nowelizacji ustawy o CIT i PIT

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Jak już informowaliśmy, 6 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Zgodnie z jego założeniami spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 roku staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Na jakich zasadach będą opodatkowane spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich wspólnicy? Czy sytuacja komplementariuszy i komandytariuszy będzie podobna? Jakie są sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania lub odsunięcie jego skutków w czasie? Czy jest alternatywa dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?

Odpowiedzi na te, oraz na wszystkie inne praktyczne pytania uzyskamy na kolejnym szkoleniu SDZLEGAL SCHINDHELM organizowanym w dniu 19 września 2013 roku.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły


4 Komentarze

Spółka komandytowa objęta podatkiem CIT – w projekcie już od 1 stycznia 2014

Powracamy do szeroko komentowanej kwestii opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT.  Jak poinformowało we wtorek 6 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2014 r. będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przewiduje to przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT.

Nowe przepisy przewidują przyznanie podmiotowości prawno-podatkowej także spółce komandytowej (wcześniejsze wersje projektu Ministerstwa Finansów dotyczyły wyłącznie SKA), co oznacza, że wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. W przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza – będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytową podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Obecnie dochody takich spółek nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki a jedynie na poziomie wspólników. Zmiana w systemie opodatkowania oznacza, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spolkaiprawo.pl będzie patronem serii szkoleń dotyczących zmian w opodatkowaniu i optymalizacji podatkowej spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Szczegóły wkrótce.


1 komentarz

Projekt zakładający odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zmowę przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 roku

23 lipca 2013 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakładający osobistą odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem. Komentarz do zapisów projektu jest już dostępny nieodpłatnie na stronach SDZLEGAL SCHINDHELM.

Zachęcamy do lektury.

Redakcja „Spółka i prawo”