SPÓŁKA I PRAWO


Dodaj komentarz

UOKiK karze za nieuczciwe praktyki na rynku odpadów

Jarosław Fidala

Jarosław Fidala

UOKiK nadal aktywny na rynku odpadów.Zgodnie z najnowszą decyzją Delegatury w Poznaniu,  Spółka Altvater z Piły, największy odbiorca odpadów z północnej części województwa wielkopolskiego, dopuściła się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W drugim oraz trzecim tygodniu stycznia 2013 roku klienci Spółki – mieszkańcy oraz przedsiębiorcy – otrzymali listy informujące o tym, że od 1 stycznia 2013 roku o ok. 50 proc. zwiększają się opłaty za odbiór odpadów w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 roku zmian prawnych przyjętych przez Sejm RP.

Zdaniem UOKiK, konsument musi zostać powiadomiony o podwyżce na tyle wcześniej, aby miał szansę zrezygnować z usługi przed jej wprowadzeniem. Ponadto, informacja przekazywana konsumentom nie może wprowadzać ich w błąd. Podwyżka wprowadzona przez Altvater, wbrew komunikatowi przekazanemu konsumentom, nie wynikała ze zmian ustawowych, ale ze wzrostu opłat za składowanie odpadów oraz wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy. Odbiorcy zostali wprowadzeni w błąd i mogli myśleć, że podwyżka jest nieuchronna, ponieważ wynika ze zmian w prawie. Zdaniem UOKiK, wielu z nich mogło z tego powodu zrezygnować z wypowiedzenia umowy.

Takie działania stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, których stosowanie naraża spółki na kary pieniężne do 10% ich rocznych przychodów. W tym przypadku UOKiK nałożył na Alvater karę pieniężną w wys. 184.545 zł.


1 komentarz

Spółki komandytowe jednak nie będą objęte podatkiem CIT

Przebieg prac nad projektem ustawy o zmianach w regulacjach podatku CIT i PIT wskazuje na to, iż spółki komandytowe nie zostaną opodatkowanie CIT. Jak wynika z treści przebiegu posiedzenia podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego przyjęty został, co istotne – przy braku sprzeciwu Ministerstwa Finansów –  wniosek o wyłączenie spółek komandytowych z planowanego projektu zmian w CIT. O takim toku procedowania przesądził argument, iż w przeciwieństwie do spółki komandytowo-akcyjnej, spółka komandytowa nie jest typowym wehikułem agresywnej optymalizacji podatkowej, a bardzo często dotyczy firm rodzinnych (MSP)

Projekt pozostaje jednak bez zmian w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych. Nie jest trudno zauważyć, iż zyskały one drogę optymalizacji w postaci spółki komandytowej.


Dodaj komentarz

Zmowy na rynku zamówień publicznych według UOKiK

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W związku z wczorajszą debatą UOKiK na temat konkurencji na rynku zamówień publicznych UOKiK opublikował raport „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce”. Raport  opisuje nieprawidłowości  w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych na warunkach wolnej konkurencji.

UOKiK zwraca w Raporcie szczególną uwagę na zagrożenia wynikające ze stosowania mechanizmów skutkujących powstaniem lub wzmocnieniem barier w dostępie do przetargów. Na tym tle istotne znaczenie ma problem wyboru oferenta jedynie na podstawie zaoferowanej przez niego ceny.  Zdaniem UOKiK stosowanie wyłącznie kryterium ceny w przetargach nie pozwala efektywnie konkurować przedsiębiorcom oraz sprzyja funkcjonowaniu zmów. UOKiK wskazuje, że wybór oferty wyłącznie na podstawie tego kryterium to specyfika polskiego systemu zamówień publicznych . W Europie jedynie ok. 30% przetargów jest rozstrzyganych na podstawie tylko kryterium ceny, podczas gdy w Polsce odsetek ten dochodzi do 90%.

Czytaj więcej o Raporcie


Dodaj komentarz

UOKiK na tropie zmów i nielegalnych praktyk na rynku odpadów

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożoną aktywność polskiego organu antymonopolowego na rynku odpadów. Przy okazji jednej z ostatnich decyzji dotyczącej tego rynku z 27 czerwca  br. UOKiK poinformował na swojej stronie, że obecnie prowadzi blisko 30 postępowań w tym sektorze.

Działania UOKiK to przede wszystkim efekt styczniowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W komentarzu z 8 sierpnia br. UOKiK potwierdził ponownie, że przeniesienie odpowiedzialności za odpady na gminę będące następstwem wprowadzenia nowych przepisów „może doprowadzić do podziału rynku między lokalne monopole oraz naruszenia mechanizmu konkurencji skutkującego wzrostem cen i spadkiem jakości usług”. Zdaniem UOKiK „konkurencja na rynku została zastąpiona konkurencją o rynek”, co uzasadnia  bardziej intensywny monitoring i kontrolę praktyk przedsiębiorców na tak ukształtowanym rynku odpadów.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi UOKiK, przedsiębiorcy powinni zachować większą czujność i ostrożność w podejmowaniu określonych decyzji biznesowych. Działaniom, które mogłyby potencjalnie stanowić przejaw zmowy przetargowej lub nadużycia pozycji dominującej powinno jeszcze bardziej niż kiedyś towarzyszyć przyjęcie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, które w szerszej perspektywie ochronią przedsiębiorcę przed ryzykami prawnymi wynikającymi z prowadzonej przez UOKiK polityki.


Dodaj komentarz

Odpowiedzialność menadżera za faktyczny zarząd przedsiębiorstwem

Marta Daćków LLM Radca Prawny

Marta Daćków LLM Radca Prawny

Na obszarze Unii Europejskiej można zaobserwować wyraźną tendencję do uszczelniania zasad odpowiedzialności w spółkach kapitałowych. Należy oczekiwać, że w niedługim czasie ustawodawcy krajowi w różnych dziedzinach prawa obejmą nią nie tylko osoby formalnie powołane do pełnienia funkcji członka organu, ale również osoby faktycznie sprawujące zarząd przedsiębiorstwem.

W Polsce duże zainteresowanie budzi projekt nowelizacji ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zakładający m.in. możliwość nałożenia przez UOKiK kary pieniężnej do 2.000.000,00 zł na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. Ustawodawca przy definiowaniu osoby zarządzającej posługuje się jednak nieprecyzyjnymi pojęciami, jak osoba kierująca przedsiębiorstwem, czy pełniąca funkcję kierowniczą. Problem zdefiniowania „osób faktycznie sprawujących zarząd” pojawia się również w Austrii, gdzie od 1 stycznia tego roku obowiązuje § 9 a Ordynacji podatkowej rozszerzający odpowiedzialność podatkową w spółkach kapitałowych. Niestety podobnie jak na gruncie rodzimej nowelizacji nie jest jasne, kto tak naprawdę zaliczany będzie do grupy osób mających „faktyczny wpływ na działania podmiotu” oraz czy taki wpływ polegać będzie jedynie na działaniu aktywnym, czy również biernym.

Być może pomocny okaże się tu dorobek prawa niemieckiego, w którym wcześniej pojawiło się pojęcie „faktycznego członka zarządu”, tj. osoby, która ma istotny wpływ na sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, bez jednoczesnego pełnienia funkcji członka organu. Orzecznictwo niemieckie wypracowało cały katalog cech charakterystycznych dla osób faktycznie sprawujących zarząd i w przypadku spełnienia przynajmniej kilku z nich, osoba taka będzie odpowiadała na podobnych zasadach, jak członek zarządu, nie tylko na gruncie prawa handlowego, ale również podatkowego i karnego. Przyjmuje się, że największe ryzyko dotyczy zatem wspólników, członków zespołów doradczych, członków organów spółki matki lub spółek koncernowych.

Z pewnością musimy poczekać na wykładnię pojęcia osoby zarządzającej przez polskie sądy, jednak należy liczyć się z tym, że pojęcie to będzie rozumiane bardzo szeroko.


1 komentarz

Projekt zakładający odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zmowę przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 roku

23 lipca 2013 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakładający osobistą odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem. Komentarz do zapisów projektu jest już dostępny nieodpłatnie na stronach SDZLEGAL SCHINDHELM.

Zachęcamy do lektury.

Redakcja „Spółka i prawo”


Dodaj komentarz

Ustalanie cen w sieciach franczyzowych narusza prawo konkurencji

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

25 czerwca 2013 r. Prezes UOKiK wydał decyzję na mocy której ukarał właściciela sieci franczyzowej restauracji pod marką Sphinx za zawarcie porozumienia polegającego na narzucaniu poszczególnym restauracjom Sphinx cen sprzedaży produktów oferowanych konsumentom w tych restauracjach. Zdaniem UOKiK każda restauracja oferująca dane produkty w ramach sieci jest niezależnym podmiotem, który powinien samodzielnie kształtować swoją politykę cenową. W opinii UOKiK postanowienia umowne nakładające na nią obowiązek sprzedaży według cennika ustalonego przez właściciela sieci ograniczają tę autonomiczność i stanowią jedno z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.

Na tle omawianej decyzji powstaje pytanie o zasadność tak restrykcyjnego podejścia UOKiK do tego rodzaju porozumień. Nie wydaje się aby z góry, bez szczegółowej analizy kontekstu ekonomicznego porozumienia można było przesądzić o tym, że określenie przez właściciela sieci ceny sprzedaży stosowanej przez przedsiębiorców działających w ramach tej sieci (np. przez restauracje) jest z samej swej istoty niezgodne z prawem. Specyfika działania sieci franczyzowych (np. McDonald’s, Subway)  oraz określone realia rynkowe to istotne elementy oceny porozumień cenowych, które mogą prowadzić do uznania ich za dozwolone. Być może sądy antymonopolowe rozstrzygające sprawy odwołań od decyzji Prezesa UOKiK pomogą rozwiać rodzące się wątpliwości.