SPÓŁKA I PRAWO


Dodaj komentarz

Szkolenie: opodatkowanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej na gruncie projektu nowelizacji ustawy o CIT i PIT

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Jak już informowaliśmy, 6 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Zgodnie z jego założeniami spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 roku staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Na jakich zasadach będą opodatkowane spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich wspólnicy? Czy sytuacja komplementariuszy i komandytariuszy będzie podobna? Jakie są sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania lub odsunięcie jego skutków w czasie? Czy jest alternatywa dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?

Odpowiedzi na te, oraz na wszystkie inne praktyczne pytania uzyskamy na kolejnym szkoleniu SDZLEGAL SCHINDHELM organizowanym w dniu 19 września 2013 roku.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły


Dodaj komentarz

UOKiK na tropie zmów i nielegalnych praktyk na rynku odpadów

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożoną aktywność polskiego organu antymonopolowego na rynku odpadów. Przy okazji jednej z ostatnich decyzji dotyczącej tego rynku z 27 czerwca  br. UOKiK poinformował na swojej stronie, że obecnie prowadzi blisko 30 postępowań w tym sektorze.

Działania UOKiK to przede wszystkim efekt styczniowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W komentarzu z 8 sierpnia br. UOKiK potwierdził ponownie, że przeniesienie odpowiedzialności za odpady na gminę będące następstwem wprowadzenia nowych przepisów „może doprowadzić do podziału rynku między lokalne monopole oraz naruszenia mechanizmu konkurencji skutkującego wzrostem cen i spadkiem jakości usług”. Zdaniem UOKiK „konkurencja na rynku została zastąpiona konkurencją o rynek”, co uzasadnia  bardziej intensywny monitoring i kontrolę praktyk przedsiębiorców na tak ukształtowanym rynku odpadów.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi UOKiK, przedsiębiorcy powinni zachować większą czujność i ostrożność w podejmowaniu określonych decyzji biznesowych. Działaniom, które mogłyby potencjalnie stanowić przejaw zmowy przetargowej lub nadużycia pozycji dominującej powinno jeszcze bardziej niż kiedyś towarzyszyć przyjęcie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, które w szerszej perspektywie ochronią przedsiębiorcę przed ryzykami prawnymi wynikającymi z prowadzonej przez UOKiK polityki.


4 Komentarze

Spółka komandytowa objęta podatkiem CIT – w projekcie już od 1 stycznia 2014

Powracamy do szeroko komentowanej kwestii opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT.  Jak poinformowało we wtorek 6 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2014 r. będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przewiduje to przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT.

Nowe przepisy przewidują przyznanie podmiotowości prawno-podatkowej także spółce komandytowej (wcześniejsze wersje projektu Ministerstwa Finansów dotyczyły wyłącznie SKA), co oznacza, że wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. W przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza – będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytową podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Obecnie dochody takich spółek nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki a jedynie na poziomie wspólników. Zmiana w systemie opodatkowania oznacza, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spolkaiprawo.pl będzie patronem serii szkoleń dotyczących zmian w opodatkowaniu i optymalizacji podatkowej spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Szczegóły wkrótce.


Dodaj komentarz

Odpowiedzialność menadżera za faktyczny zarząd przedsiębiorstwem

Marta Daćków LLM Radca Prawny

Marta Daćków LLM Radca Prawny

Na obszarze Unii Europejskiej można zaobserwować wyraźną tendencję do uszczelniania zasad odpowiedzialności w spółkach kapitałowych. Należy oczekiwać, że w niedługim czasie ustawodawcy krajowi w różnych dziedzinach prawa obejmą nią nie tylko osoby formalnie powołane do pełnienia funkcji członka organu, ale również osoby faktycznie sprawujące zarząd przedsiębiorstwem.

W Polsce duże zainteresowanie budzi projekt nowelizacji ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zakładający m.in. możliwość nałożenia przez UOKiK kary pieniężnej do 2.000.000,00 zł na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. Ustawodawca przy definiowaniu osoby zarządzającej posługuje się jednak nieprecyzyjnymi pojęciami, jak osoba kierująca przedsiębiorstwem, czy pełniąca funkcję kierowniczą. Problem zdefiniowania „osób faktycznie sprawujących zarząd” pojawia się również w Austrii, gdzie od 1 stycznia tego roku obowiązuje § 9 a Ordynacji podatkowej rozszerzający odpowiedzialność podatkową w spółkach kapitałowych. Niestety podobnie jak na gruncie rodzimej nowelizacji nie jest jasne, kto tak naprawdę zaliczany będzie do grupy osób mających „faktyczny wpływ na działania podmiotu” oraz czy taki wpływ polegać będzie jedynie na działaniu aktywnym, czy również biernym.

Być może pomocny okaże się tu dorobek prawa niemieckiego, w którym wcześniej pojawiło się pojęcie „faktycznego członka zarządu”, tj. osoby, która ma istotny wpływ na sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, bez jednoczesnego pełnienia funkcji członka organu. Orzecznictwo niemieckie wypracowało cały katalog cech charakterystycznych dla osób faktycznie sprawujących zarząd i w przypadku spełnienia przynajmniej kilku z nich, osoba taka będzie odpowiadała na podobnych zasadach, jak członek zarządu, nie tylko na gruncie prawa handlowego, ale również podatkowego i karnego. Przyjmuje się, że największe ryzyko dotyczy zatem wspólników, członków zespołów doradczych, członków organów spółki matki lub spółek koncernowych.

Z pewnością musimy poczekać na wykładnię pojęcia osoby zarządzającej przez polskie sądy, jednak należy liczyć się z tym, że pojęcie to będzie rozumiane bardzo szeroko.


1 komentarz

Projekt zakładający odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zmowę przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 roku

23 lipca 2013 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakładający osobistą odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem. Komentarz do zapisów projektu jest już dostępny nieodpłatnie na stronach SDZLEGAL SCHINDHELM.

Zachęcamy do lektury.

Redakcja „Spółka i prawo”


Dodaj komentarz

Ustalanie cen w sieciach franczyzowych narusza prawo konkurencji

Jaroslaw Fidala

Jaroslaw Fidala

25 czerwca 2013 r. Prezes UOKiK wydał decyzję na mocy której ukarał właściciela sieci franczyzowej restauracji pod marką Sphinx za zawarcie porozumienia polegającego na narzucaniu poszczególnym restauracjom Sphinx cen sprzedaży produktów oferowanych konsumentom w tych restauracjach. Zdaniem UOKiK każda restauracja oferująca dane produkty w ramach sieci jest niezależnym podmiotem, który powinien samodzielnie kształtować swoją politykę cenową. W opinii UOKiK postanowienia umowne nakładające na nią obowiązek sprzedaży według cennika ustalonego przez właściciela sieci ograniczają tę autonomiczność i stanowią jedno z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.

Na tle omawianej decyzji powstaje pytanie o zasadność tak restrykcyjnego podejścia UOKiK do tego rodzaju porozumień. Nie wydaje się aby z góry, bez szczegółowej analizy kontekstu ekonomicznego porozumienia można było przesądzić o tym, że określenie przez właściciela sieci ceny sprzedaży stosowanej przez przedsiębiorców działających w ramach tej sieci (np. przez restauracje) jest z samej swej istoty niezgodne z prawem. Specyfika działania sieci franczyzowych (np. McDonald’s, Subway)  oraz określone realia rynkowe to istotne elementy oceny porozumień cenowych, które mogą prowadzić do uznania ich za dozwolone. Być może sądy antymonopolowe rozstrzygające sprawy odwołań od decyzji Prezesa UOKiK pomogą rozwiać rodzące się wątpliwości.


Dodaj komentarz

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej – „Śniadanie SDZLEGAL SCHINDHELM”

Tomasz Szarek Radca Prawny

Tomasz Szarek Radca Prawny

Brytyjsko Polska Izba Handlowa i SDZLEGAL SCHINDHELM zapraszają na śniadanie biznesowe poświęcone tematowi „Jak wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność wspólników spółki jawnej?”‚

Aktualnie w Polsce zarejestrowane jest ponad 40.000 spółek jawnych. Dla wielu przedsiębiorców jest to nadal podstawowa i najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Często jednak małe firmy o rodzinnym charakterze rozwijają się z biegiem lat do rozmiaru przedsiębiorstwa, z którego działalnością związane jest poważne ryzyko biznesowe. Jest to moment, w którym należy zastanowić się nad metodą ograniczenia lub wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania.

O tym, jakie są zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej, oraz jak wyłączyć lub ograniczyć tą odpowiedzialność będziemy rozmawiać podczas najbliższego „Śniadania SDZLEGAL SCHINDHELM” organizowanego we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową. Śniadanie SDZLEGAL SCHINDHELM będzie nie tylko okazją do merytorycznej dyskusji i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bezpośrednio z prawnikami SDZLEGAL SCHINDHELM, ale także szansą na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Szkolenie – Jak bezpiecznie i korzystnie wprowadzić zewnętrznego inwestora do własnej spółki – Wrocław 15.11.2012

Zapraszamy na najbliższe szkolenie SDZLEGAL SCHINDHELM zatytułowane „Jak bezpiecznie i korzystnie wprowadzić zewnętrznego inwestora do własnej spółki?”. Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2012 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do 14.30. Miejsce szkolenia: Stara Giełda, Plac Solny 16.

Jak bezpiecznie przeprowadzić proces pozyskania inwestora zewnętrznego?

Jak wycenić przedsiębiorstwo oraz przejść etap negocjacji i audytów prowadzonych przez potencjalnego inwestora ?

Ostatecznie –  jak ukształtować transakcję, aby była ona korzystna prawnie i podatkowo?

Na te wszystkie pytania odpowiemy w trakcie szkolenia organizowanego przez SDZLEGAL SCHINDHELM i RECOVERY SOLUTIONS.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie ma charakter interdyscyplinarny. Na jego potrzeby zebraliśmy ekspertów z różnych dziedzin, po to by w sposób jasny, ale i dokładny wskazali na podstawowe problemy związane z procesem sprzedaży przedsiębiorstwa.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do przedsiębiorców stojących przed decyzją o sprzedaży przedsiębiorstwa, czy też poszukujących zewnętrznego inwestora na potrzeby jego rozwoju. Do organów właścicielskich i zarządzających spółkami prawa handlowego i podmiotami planującymi lub realizującymi proces sprzedaży przedsiębiorstwa bądź wprowadzenia do niego zewnętrznego inwestora.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Odpowiedzialność członków zarządu za zmowę – odpowiedzialność karna?

Zapraszam do zapoznania się z krótkim opracowaniem przygotowanym przez prawników SDZLEGAL SCHINDHELM w temacie odpowiedzialności członków zarządu za udział w zmowie. Jest to temat szczególnie istotny na gruncie aktualnych propozycji zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zwracam także uwagę na jakby pomijany temat odpowiedzialności karnej na gruncie art. 296 Kodeksu karnego. Opracowanie jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony SDZLEGAL SCHINDHELM.


Dodaj komentarz

Kolejne szkolenie z zakresu optymalizacji przy wykorzystaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej – 24.10.2012

W związku z licznymi zapytaniami powtarzamy nasze szkolenie z zakresu optymalizacji przy wykorzystaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. We współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową we Wrocławiu w dniu 24 października 2012 roku znów wrócimy do tego ciekawego tematu.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych.

Szczegóły


Dodaj komentarz

Elektroniczne Odpisy z KRS – Kancelaria Odpisów Monitora Sądowego i Gospodarczego

Jak pisałem ostatnio dostępna jest już usługa elektronicznych odpisów z KRS. Wskazywałem, iż jest ona bezpłatna i nie wymaga logowania się w systemie ministerstwa sprawiedliwości. Mój nacisk na bezpłatność usługi nie pojawia się bez powodu. Zwracałem kiedyś uwagę, na wezwania rozsyłane do przedsiębiorców w związku z ogłoszeniami w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawa ta była głośna i komentowana w prasie. Obecnie pojawia się kolejna podobna sytuacja, która dotyczy pobierania opłat za rejestrację w Kancelarii Odpisów Monitora Sądowego i Gospodarczego. Pisze o tym Błażej Sarzalski na swoim blogu. Z informacji prasowych wynika zaś, iż sprawa badana jest przez prokuraturę.

Myślę, że warto zatem jeszcze raz podkreślić – odpisy elektroniczne z KRS są bezpłatne i dostępne dla każdego. Są wyrazem zasady jawności rejestru. W efekcie żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania się w jakimkolwiek komercyjnym rejestrze, którego działalność polega na wydawaniu tego typu dokumentów. Może je uzyskać sam za pośrednictwem strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/. I to jeszcze za darmo.


1 komentarz

Elektroniczny odpis z KRS za darmo

Mija pierwszy miesiąc usługi tzw. elektronicznego odpisu z KRS dostępnego bezpłatnie na stronach ministerstwa sprawiedliwości.
Istotną zaletą tej usługi jest jej bezpłatność (standardowy aktualny odpis kosztuje 30 złotych), łatwość obsługi (pobranie pliku w formacie PDF nie wymaga podpisu elektronicznego, ani logowania się do systemu), skuteczność (elektroniczny odpis z KRS jest zrównany mocą z odpisem standardowym), oraz kompletność (w przeciwieństwie do informacji dostępnych dotychczas na stronach ministerstwa w wyszukiwarce podmiotów, elektroniczny odpis zawiera wszystkie informacje objęte standardowym aktualnym odpisem z KRS).
Po upływie okresu wstępnego, w trakcie którego można było dość często trafić na tzw. „przerwę techniczną”, obecnie system funkcjonuje w miarę sprawnie. Zgodnie z informacją na stronach Ministerstwa sprawiedliwości w pierwszym tygodniu dostępności usługi pobrano 63.000 odpisów zaś po kolejnym tygodniu suma ta wyniosła 113.000 odpisów. Po miesiącu działania pobrano ponad 283 tysiące odpisów. Jak widać usługa działa sprawnie (na pewno lepiej niż system rejestracji spółek S-24).

Nie pozostaje nic innego, jak się cieszyć.